Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Auto Airco Service Antonisse (kvk nummer: 05082266)

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Auto Airco Service Antonisse en haar opdrachtgever.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afweken indien Auto Airco Service Antonisse hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 2 – Overeenkomst

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door opdrachtgever van de door Auto Airco Service Antonisse vervaardigde offerte.
Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtgever, als uit het feit dat opdrachtgever uitvoering geeft aan de overeenkomst door zijn/ haar auto af te leveren.

Artikel 3 – Producten en diensten

3.1 Auto Airco Service Antonisse staat jegens haar opdrachtgever in voor de deugdelijkheid
van door haar aan het voertuig van haar opdrachtgever gemonteerde producten in relatie tot de prijs ervan, tenzij ingeval sprake is van:

  • niet-inachtneming door opdrachtgever van de door Auto Airco Service Antonisse of de producent of de importeur van het product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik;
  • een ander dan volgens algemene verkeersopvattingen normaal gebruik door opdrachtgever;
  • gebreken voortkomend uit volgens algemene verkeersopvattingen normale slijtage; of
  • gebreken waarvoor de producent van het product garantie heeft uitgesloten.

3.2 Indien door Auto Airco Service Antonisse een model, monster of voorbeeld is getoond aan haar opdrachtgever, wordt vermoed dit slechts te zijn getoond bij wijze van aanduiding. Auto Airco Service Antonisse behoud zich het recht om gebruik te maken van een ander model dan getoond aan opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde.

Artikel 4 – Levering

4.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Auto Airco Service Antonisse, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.2 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Auto Airco Service Antonisse, is Auto Airco Service Antonisse gerechtigd om 20% van het te crediteren totaalbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Alleen extra onkosten in verband met de levering die Auto Airco Service Antonisse op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5 – Garantie

5.1 Alle door Auto Airco Service Antonisse geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door of vanwege Auto Airco Service Antonisse gegeven aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of het gebruik dient Opdrachtgever c.q. afnemer zich te wenden tot Auto Airco Service Antonisse.

5.2 Met inachtneming van de hier gestelde beperking garandeert Auto Airco Service Antonisse dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp , materiaal en fabricagefouten, alsmede de deugdelijkheid en kwaliteit van die zaken en van de uitvoering van een aangenomen werk, gedurende een periode van maximaal 24 maanden na levering.

5.3 Indien de zaak een ontwerp , materiaal of fabricagefout vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel van de zaak. Auto Airco Service Antonisse kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

5.4 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Auto Airco Service Antonisse aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 (Aansprakelijkheid).

5.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onjuiste behandeling. Tevens geldt de garantie niet voor schade als gevolg van normale slijtage.

5.6 Auto Airco Service Antonisse aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van de werking of niet-werking van de door haar geleverde of geïnstalleerde of bewerkte zaken, tenzij Opdrachtgever aantoont dat sprake is van opzet of grove schuld van Auto Airco Service Antonisse.

Artikel 6 – Gebreken; Reclame

6.1 Eventuele reclames dient opdrachtgever binnen acht dagen aan Auto Airco Service Antonisse te melden, tenzij op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.

6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de op grond van artikel 6.1 geldende termijn heeft gereclameerd, geldt de levering als deugdelijk.

6.3 Eventuele door opdrachtgever aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de opdrachtgever is veroorzaakt tijdens het verrichten van diensten door Auto Airco Service Antonisse, dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat opdrachtgever zijn voertuig bij het Auto Airco Service Antonisse heeft afgehaald te worden gemeld.

6.4 Voor schade gemeld na de in artikel 6.3 genoemde termijn is Auto Airco Service Antonisse uitsluitend aansprakelijk indien zij de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door Auto Airco Service Antonisse geleverde goederen blijven het eigendom van Auto Airco Service Antonisse totdat opdrachtgever alle vorderingen van Auto Airco Service Antonisse, uit welke hoofde ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig heeft voldaan.

7.2 Indien opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Auto Airco Service Antonisse, gerechtigd de geleverde goederen waarop het in 7.1 genoemde eigendomsbehoud rust, voor rekening van opdrachtgever weg te halen of weg te laten halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de overeengekomen offerteprijs per dag, met een maximum van 200% van de offerteprijs.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum:

  • door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Auto Airco Service Antonisse; of
  • door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer **** ten name van Auto Airco Service Antonisse te Zwolle.

8.2 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt met de hoogte van het factuurbedrag te hebben ingestemd.

8.3 Bij gebreke aan betaling van het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd over het nog te betalen bedrag, te weten de dan geldende wettelijke rente voor consumententransacties (EURIBOR), alsmede een bedrag van € 50,- administratiekosten per schriftelijke betalingsherinnering.

8.4 In geval van liquidatie, failissement, of surcéance van betaling van opdrachtgever zullen alle verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.5 Auto Airco Service Antonisse is te allen tijde gerechtigd vorderingen die Opdrachtgever op haar heeft te verrekenen met vorderingen die Auto Airco Service Antonisse heeft op opdrachtgever.

Artikel 9 – Incassokosten

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Alsdan is Opdrachtgever in ieder geval de incassokosten verschuldigd, berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van € 250,-.

9.2 Onverminderd het in artikel 9.1 bepaalde is Opdrachtgever jegens Auto Airco Service Antonisse­­ de door Auto Airco Service Antonisse gemaak­te noodzakelijke gere­ch­telijk kosten verschuldigd in alle in­stan­ties.

Artikel 10 – Prijsverhoging

10.1 Indien na de datum van aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst verhoging van de kosten, waarop de prijzen (mede) zijn gebaseerd, optreedt is Auto Airco Service Antonisse gerechtigd tot verhoging van deze prijzen.

10.2 Onder verhoging van de kosten wordt mede verstaan de wijzigingen van buitenlandse valuta die tot verhoging van de kostprijs leiden.

10.3 Auto Airco Service Antonisse mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien dit tot een prijsverhoging van meer dan 10% lijdt voor opdrachtgever, dan heeft opdrachtgever het recht om binnen een termijn van 10 dagen nadat zij van de prijsverhoging kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen, de overeenkomst te ontbinden. Werkzaamheden die Auto Airco Service Antonisse heeft verricht kunnen wel gewoon in rekening gebracht worden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 5. (Garantie) van deze voorwaarden.

11.2 De aansprakelijkheid van Auto Airco Service Antonisse­, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsver­zekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Auto Airco Service Antonisse ter zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot het factuurbedrag.

11.3 Auto Airco Service Antonisse is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is toegebracht door toedoen van in haar dienst werkzame personen of door haar ingeschakelde hulppersonen, middellijk of onmiddellijk toegebracht.

11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de wederpartij aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Auto Airco Service Antonisse of haar ondergeschikten. Alsdan is de aansprakelijkheid van Auto Airco Service Antonisse beperkt tot ten hoogste € 50.000,-. per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11.5 Het vorenstaande laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Auto Airco Service Antonisse indien en voor zover die voortvloeit uit dwingend rechtelijke bepalingen, zoals de regeling inzake produktenaansprakelijkheid.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Auto Airco Service Antonisse is niet aansprakelijk voor schade, vertraging of tekortkomingen die zijn te wijten aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Auto Airco Service Antonisse zijn toe te rekenen, waaronder (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Auto Airco Service Antonisse; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie beno­digde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Auto Airco Service Antonisse afhankelijk is en algemene ver­voersproblemen.

12.2 Auto Airco Service Antonisse heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Auto Airco Service Antonisse haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Auto Airco Service Antonisse opge­schort. Indien de periode waarin door overmacht nako­ming van de verplichtingen door Auto Airco Service Antonisse­ niet mogelijk is langer duurt dan negentig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Indien Auto Airco Service Antonisse bij het in­treden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar ver­plichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. lever­bare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – Geschillen

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, onder voorbehoud van het recht van Auto Airco Service Antonisse om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen Auto Airco Service Antonisse en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

[ssba_hide]